Arwyr Ancora! (Welsh)

Scripture Union Cymru yw aden Gymreig Scripture Union Cymru a Lloegr. Rydym yn ymroi i helpu plant a phobl ifanc i ddod i nabod y Beibl ac i ymateb i arwyddocâd Iesu. Mae Guardians of Ancora wedi bod yn ddyfais gyffrous dros ben i ni mewn pob math o sefyllfaoedd cenhadol. Bu’n wych gweld plant yn defnyddio’r ap ac yn cyffroi wrth ddarllen y Beibl a dod i nabod Iesu.

Yng Nghymru mae gennym ddwy iaith swyddogol. Er mai Saesneg yw iaith y mwyafrif, mae nifer fawr o bobl yn siarad Cymraeg. Mae 562,000[1] o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru (tuag 20 y cant o’r boblogaeth) a 158,000 yng ngweddill y Deyrnas Unedig. Mae 212,341 o blant a phobl ifanc rhwng tair ac 19 oed yn siarad Cymraeg: 35 y cant o’r grŵp oedran hwnnw!

O’r rhain, mae 104,393 yn cael eu haddysg trwy’r Gymraeg yn bennaf – sef 24 y cant o’r disgyblion cynradd ac 20 y cant o’r disgyblion uwchradd yng Nghymru. Felly, nid yw’r iaith yn marw – yn hytrach, mae’n cael rhywfaint o adfywiad. Mae llawer o deuluoedd di-Gymraeg yn awyddus i’w plant ddysgu’r iaith. I lawer, mae hyn yn ffordd o adfer rhan arwyddocaol o’u hunaniaeth.

Gan fod yr iaith Gymraeg mor bwysig i ni yng Nghymru, mae’n hanfodol ein bod yn ymwneud â phobl trwy gyfrwng yr iaith. Dydyn ni ddim eisiau i Iesu fod yn ffigwr pell ac estron i siaradwyr Cymraeg: rydyn ni’n awyddus i sicrhau eu bod yn gallu teimlo mor agos ato ef ag y teimlant at eu mam neu eu tad.

Bydd yr ap Cymraeg yn adnodd ardderchog ar gyfer ysgolion hefyd. Mae wir yn bwysig bod yr adnoddau a gynigir i ysgolion ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Hyd yn oed mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae’n eithaf posibl ei bod yn well gan rai plant neu bobl ifanc ddefnyddio adnoddau Cymraeg.

Ychydig iawn o aps neu gêmau fideo Cymraeg sydd ar gael. Felly, teimlwn y bydd yr ap hwn yn sefyll allan ac y bydd yn fuddiol i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr.

Dyna pam yr ydym yn mynd ati i geisio cael fersiwn Gymraeg o Guardians of Ancora. Arwyr Ancora fydd ei enw. Mae dros hanner y gyllideb gennym eisoes ac rydym yn gobeithio lansio Arwyr Ancora yn haf 2017.

Gofynnwn i chi weddïo dros ein grŵp llywio a’n partneriaid wrth i ni ei ddatblygu. Rydym yn awyddus i gydweithio ag eglwysi a sefydliadau yng Nghymru sy’n rhannu ein baich dros rannu Iesu â phlant a phobl ifanc ac rydym yn gweithio’n galed i sefydlu tîm ar gyfer Cymru gyfan. Rydym wir yn gobeithio y bydd eglwysi a Christnogion yng Nghymru yn cymryd y prosiect hwn at eu calon ac yn dod yn bartneriaid i ni yn y gwaith.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect, ewch i dudalen Arwyr Ancora yn www.scriptureunioncymru.com

John SettatreeJohn Settatree yw Cydlynydd Cenedlaethol Scripture Union yng Nghymru. Mae’n byw ger Pwllheli yn Llŷn gyda’i deulu. Ymunodd â staff Scripture Union ym mis Ebrill 2011. Cyn hynny, bu’n weithiwr ieuenctid gydag ymddiriedolaeth Trobwynt ym Mhen Llŷn. Mae wrth ei fodd o gael gweithio ar brosiectau tebyg ledled Cymru, rhai newydd a rhai sydd wedi ennill eu plwyf, gyda’r nod o gyrraedd cymunedau trwy gydol y flwyddyn. Mae John wedi bod yn rhan o dimau Cenhadaeth Traeth yn Sir Benfro a Chricieth ers blynyddoedd. Mae’n awyddus iawn i weld cenadaethau lleol yn datblygu sydd wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau ac yn berthnasol iddynt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s